Szkolenia

A A A

Zarządzanie projektami - praktyczny warsztat kompetencyjny

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod i technik zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów tematycznych jak: planowanie, kontrolowanie, zarządzanie zmianą w projektach  przy wykorzystaniu praktycznych i sprawdzonych narzędzi.

Trener będzie omawiał zarówno podejście do planowania wynikające ze standardu PMBoK jak i metodyki PRINCE2 koncentrując swoją uwagę na zintegrowanym podejściu do opracowania harmonogramu i monitorowania różnych aspektów realizacji projektów.

W ramach programu omówione zostaną główne ograniczenia, których nieuwzględnienie podczas realizacji własnych przedsięwzięć może skutkować brakiem realizacji celów biznesowych i osiągnięcia oczekiwanej rentowności przedsięwzięcia.

Dzięki prezentacji i interaktywnym ćwiczeniom dotyczącym tworzenia spójnej struktury planu projektu uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności poprzez: właściwe formułowanie wymagań dla projektu i tworzenie struktury podziału pracy lub struktury podziału produktów. Warsztaty szkoleniowe dają szansę na  poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych przedsięwzięć i skupieniu się na realizacji innowacyjnych rozwiązań.

Korzyści dla organizacji:

 • W jaki sposób opracowywać harmonogramy uwzględniając wszystkie obszary wiedzy wg. standardu PMBoK i zintegrowane podejście do planowania w oparciu o metodykę PRINCE2.
 • Jak tworzyć harmonogramy wykorzystując technikę PERT, analizować ścieżkę krytyczną oraz opracowywać wykresy Gantta.
 • Definiować wymagane zasoby do realizacji przedsięwzięć.
 • Oceniać posiadane rezerwy i optymalnie wykorzystać potencjał własnych zespołów.
 • Monitorować postępy prac oraz definiować kamienie milowe.
 • Jak zastosować metodę wartości wypracowanej i jak oceniać uzyskane rezultaty. 

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i kontrolowania złożonych przedsięwzięć. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej organizacji i specyfiki poszczególne metody i techniki harmonogramowania. Do głównych korzyści wynikających z udziału w szkoleniu warto zaliczyć m.in.:

 • Umiejętność szacowania kosztów i czasu trwania zadań przy wykorzystaniu różnych technik estymacji.
 • Aktywnie zarządzanie ryzykiem i planowanie proaktywnych działań wynikających z  przyjętej strategii sterowania.
 • Wykorzystywanie wiedzy historycznej do eksploracji przyszłych wyników szczególnie w zakresie kosztów i czasów realizacji poszczególnych zadań.
 • Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analiz harmonogramu i zależności pomiędzy zadaniami. 
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów.
 • Nabycie umiejętności właściwego przygotowywania projektów.
 • Dostrzeganie punktów krytycznych i ograniczeń we własnych projektach.
 • Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian zachodzących w projektach.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

 • Obecnych i przyszłych kierowników projektów.
 • Uczestników zespołów realizujących projekty.
 • Osób pełniących role nadzoru i kontroli projektów.
 • Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.
 • Pracowników Biur Zarządzania Projektami.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
  • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
  • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia
 2. ANALIZA KLUCZOWYCH ZAGADNIEŃ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI.
  • Definiowanie głównych pojęć: projekt, program, portfel. 
  • Analiza środowiska i udziałowców – kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania.
  • Miary efektywności w zarządzaniu projektami – czyli jakie elementy wpływają na końcową ocenę realizacji projektu.
  • Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu - studium przypadku.
  • Metodyki zarządzania projektami (PRINCE2, PMBoK) – praktyczne aspekty dla  kierowników i członków zespołów projektowych.
 3. INICJACJOWANIE PROJEKTU. 
  • Zrozumienie roli kierownictwa wyższego szczebla.
  • Wybór projektów w organizacji (wskaźnik opłacalności, wartość bieżąca netto, okres zwrotu).
  • Opracowanie celów projektu zgodnie z zasadą SMART i modelem POTI - ćwiczenia.  
  • Formuła realizacyjna projektu - ćwiczenia.
  • Uzasadnienie biznesowe projektu - ćwiczenia.
  • Określanie wymagań realizacyjnych - ćwiczenia.
 4. PRZEGLĄD WIEDZY Z ZAKRESU PLANOWANIA PROJEKTU.  
  • Cykl życia projektu i elementy planistyczne – czyli jak zachować zintegrowane podejście do planowania.
  • Wykorzystanie modelu ograniczeń do opracowania planu realizacji projektu.
  • Przegląd narzędzi i technik planowania przedsięwzięć.
  • Technika Delficka – wykorzystanie wiedzy eksperckiej do oszacowania czasu i budżetu projektu.
  • Prezentacja przykładów wymagań dla projektów – nauka płynąca z doświadczeń. 
  • Omówienie struktury podziału pracy (WBS).
  • Definiowanie produktów projektu:
  • Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu - ćwiczenia.
  • Technika planowania opartego na produktach - ćwiczenia.
  • Struktura podziału produktów projektu - ćwiczenia.
  • Diagram następstwa produktów - ćwiczenia.
 5. WYKORZYSTANIE TECHNIK ALOKACJI I ESTYMACJI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW W PROJEKTACH.
  • Elementy związane z monitorowaniem i kontrolą kosztów projektu.
  • Przedstawienie głównych technik szacowania zasobów – ćwiczenia.
  • Podział kosztów w projektach i metodyki ich szacowania.
  • Poziomy dokładności szacowania eksperckiego.
  • Uwzględnienie ograniczeń i bilansowanie zasobów – przegląd głównych błędów biznesowych – ćwiczenia.
  • Szacowanie ryzyka i konieczność uwzględnienia działań w harmonogramie projektu – ćwiczenia.
 6. TECHNIKI I METODY OPRACOWYWANIA HARMONOGRAMÓW.  
  • Diagramy sieciowe i wyznaczanie ścieżki krytycznej – ćwiczenia.
  • Ocena i weryfikacja zaplanowanych działań – ćwiczenia.
  • Wyznaczanie kamieni milowych oraz analiza wykresów Gantta.
  • Wykorzystanie techniki PERT do minimalizacji ryzyka opóźnień realizacji projektu – ćwiczenia.
  • Definiowanie realnych możliwości w odniesieniu do oczekiwań głównych interesariuszy projektu – ćwiczenia.
 7. WYZNACZANIE PLANU BAZOWEGO I MONITOROWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZGODNIE Z PRZYJĘTYM HARMONOGRAMEM.  
  • Znaczenie planu bazowego w kontekście monitorowania uzyskanych wyników.
  • Definiowanie i znaczenie typów planów bazowych w MS Project – studium przypadku.
  • Metoda wartości wypracowanej (Earned Value) - ćwiczenia:
  • Zasady, założenie, definicje.
  • Podstawowe wskaźniki.
  • Graficzne przedstawienie wyników.
 8. WPŁYW DOKONYWANYCH ZMIAN NA HARMONOGRAM PROJEKTU I ALOKACJĘ ZASOBÓW.
  • Proces zarządzania zmianą i jego implementacja w  harmonogramie – ćwiczenia.
  • Szacowanie kosztów zmiany i jej konsekwencje na cele biznesowe przedsięwzięcia.
  • Metody gradacji i selekcji proponowanych zmian w projekcie – ćwiczenia.
  • Proces komunikacji zmiany w projekcie – ćwiczenia.
  • Aktualizacja planu bazowego i wyznaczanie nowych planów bazowych.
 9. TECHNIKI MONITOROWANIA PROJEKTU.
  • Diagnozowanie przyczyn wystąpienia odchyleń i konieczność wprowadzania aktualizacji harmonogramu.
  • Wykorzystanie harmonogramu w budowaniu pozytywnych relacji i oczekiwań z  głównymi interesariuszami projektu.
  • Kontrola kosztów i zalokowanych zasobów na różnych etapach cyklu życia projektu.
  • Audyt, ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu - ćwiczenia:
  • Kamienie milowe.
  • Analiza trendu kamieni milowych.
  • Ocena wpływu zmian na zdefiniowane kamienie milowe.
  • Ratowanie zagrożonych projektów w praktyce – ćwiczenia. 
 10. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROJEKTACH.
  • Etapy procesu zarządzania zmianą w projektach – możliwości zastosowania różnych praktyk biznesowych. 
  • Aktywne zarządzanie interesariuszami – praktyczne zagadnienia związane z analizą wymagań funkcjonalnych.
  • Identyfikacja potrzeby zmiany – analiza scenariusza biznesowego.
  • Opracowanie wniosku o zmianę – ćwiczenia.
  • Identyfikacja wpływu zmiany na obszary w projekcie – ćwiczenia.
  • Opracowanie propozycji realizacji zmiany – ćwiczenia.
  • Ocena i podejmowanie decyzji – czyli jak podejmować optymalne decyzje.
  • Wdrożenie przedmiotu zmiany.
  • Ocena osiągniętych rezultatów.
 11. KLUCZOWE PYTANIA I SZUKANIE FORMUŁY REALIZACJI ZMIANY.
  • Czy zmiana jest zgodna z celami strategicznymi? 
  • Ile kosztuje zmiana w kontekście zasobów finansowych i rzeczowych?
  • W jakim horyzoncie czasowym uzyskamy zamierzanie korzyści?
  • Jakie są korzyści: organizacyjne, ekonomiczne i ludzkie ze zmiany?
 12. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH.
  • Cele i korzyści zarządzania ryzykiem. 
  • Czym jest ryzyko, niepewność, prawdopodobieństwo? 
  • Sposoby określania prawdopodobieństwa – ćwiczenia.   
  • Błędy szacowania.
  • Źródła ryzyka dla poszczególnych szczebli zarządzania organizacją.
  • Zadania menedżerów związane z zarządzaniem ryzykiem.
  • Proces zarządzania ryzykiem: 
  • Identyfikowanie kontekstu.
  • Identyfikacja ryzyk.
  • Ocena zagrożeń i szans.
  • Planowanie reakcji na ryzyko.
  • Wdrożenia wybranej reakcji.
  • Komunikacja w projekcie w kontekście zarządzania ryzykiem. 
  • Narzędzia i techniki do identyfikacji i analizy ryzyk
  • Wywiady z interesariuszami projektu – ćwiczenia.
  • Przegląd planu projektu – ćwiczenia.
  • Macierze ryzyka– ćwiczenia.
  • Burze mózgów – ćwiczenia.
  • Listy kontrolne– ćwiczenia.
  • Metoda delficka – ćwiczenia.
  • Audyty produktu i procesów projektu – ćwiczenia. 
  • Diagram Ishikawy – ćwiczenia.
  • Diagram drzewa– ćwiczenia.
  • Analiza drzewa produktów– ćwiczenia.
  • Analiza RBS– ćwiczenia.
  • Interpretacja przyczyn i skutków – ćwiczenia.
  • Rejestr Ryzyk– ćwiczenia.
  • Plan zarządzania ryzykiem – ćwiczenia.
 13. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I KOMUNIKACJĄ. 
  • Plan komunikacji – główne zasady jego opracowania.
  • Struktura Organizacyjna Projektu – ćwiczenia
  • Zespół zarządzania projektem – ćwiczenia.
  • Role i obowiązki zespołu projektowego – ćwiczenia.
  • Projekt w środowisku Klient-Dostawca – ćwiczenia.
  • Macierz obowiązków - ćwiczenia.
  • Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego – ćwiczenia.
 14. ROZLICZANIE I ZAMKNIĘCIE PROJEKTU.
  • Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez klienta - ćwiczenia.
  • Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów.
  • Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów – ćwiczenia.
  • Rozliczanie projektu  i przedstawienie osiągniętych rezultatów głównym interesariuszom projektu – ćwiczenia.
 15. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE.
  • Podsumowanie metodyk zarządzania projektami.
  • Literatura i certyfikacja z zakresu zarządzania projektami.
  • Organizacje i instytucje związane z zarządzaniem projektami.
  • Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
  • Zakończenie szkolenia.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem