Szkolenia

A A A

FACYLITACJA - INTERAKTYWNY WARSZTAT KOMPETENCYJNY DLA ANALITYKÓW BIZNESOWYCH

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i główne cele szkolenia:

Szanowni Państwo, po ponad 4000 tysięcy godzin pracy trenerskiej i współpracy 15 letniej z różnymi zespołami projektowymi jest się czym dzielić i przekazywać doświadczenia zdobyte podczas realizacji ambitnych projektów i doradztwa biznesowego wspierającego organizacje w osiąganiu złożonych celów. Opracowaliśmy dla Państwa dedykowany program, który dostarcza pogląd na praktyczne wykorzystanie zasad facylitacji.

Wykraczamy poza powszechne stosowane schematy, które niekoniecznie sprawdzają się w coraz bardziej wymagających czasach. Umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jest podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych zadań. Warsztat szkoleniowy ma charakter autorski i został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć w różnych branżach i sektorach rynkowych. 

Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności, budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komunikacji, podejścia do grupowego podejmowania decyzji, konstrukcji informacji zwrotnej bez ujawnienia się mechanizmu projekcji (zniekształcania).

Celem warsztatów jest również przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu coachingu oraz nabycie umiejętności wspierających współpracowników w dążeniu do wyznaczonych celów.  Ukierunkowanie na wykorzystanie własnego potencjału jest procesem, który wzmacniany poprzez interaktywne ćwiczenia przyczynia się do osiągania zamierzonych wyników.

Wartość biznesowa z uczestnictwa w szkoleniu:

Nasz program pozwoli Tobie spojrzeć na proces dochodzenia do porozumienia wewnątrz różnych specjalistów dziedzinowych zupełnie z innej perspektywy. Dowiesz się m.in. w jaki sposób wykorzystać szereg różnych technik ułatwień, jak zachować granice neutralności, jak wykorzystać sprawdzone struktury prowadzenia sesji i utrzymywać pozytywny klimat spotkań ukierunkowanych na rozwiązanie zagadnień. Podczas szkolenia zdobędziesz praktyczną wiedzę, jakie kroki należy zastosować, aby przywrócić w nieinwazyjny sposób porządek w grupie, zachować równowagę między moderowaniem, a generowaniem różnych scenariuszy rozwiązywania skomplikowanych problemów, jak ożywić współpracę i kreować pozytywny klimat działania poprzez mediacje. Poznasz efektywny procesu facylitacji do przygotowywania i prowadzenia spotkań biznesowych, sesji strategicznych, sesji kreatywnego myślenia, wdrażania zmian oraz sesji grupowego rozwiązywania problemów.

Chcemy Państwa zainspirować do takiego działania, by zadziwić współpracowników swoją „magią" i wdrożenia zmian w sposobie m.in. realizacji spotkań na których rośnie napięcie wśród uczestników i są wypracowywane optymalne decyzje biznesowe. Podczas warsztatów zobaczysz jak wzbudzić i utrzymywać zainteresowanie, jak efektywnie wykorzystać różne techniki wychodzenia poza utarte schematy postępowania.

Korzyści indywidualne:

 • Zrozumienie struktur i ram, pozwalających wprowadzić facylitacyjne podejście do ulepszeń, innowacji i zmian w Państwa organizacji.
 • Poznanie różnorodnych praktycznych, przydatnych narzędzi i technik, które pomagają grupom radzić sobie w sytuacjach niepewności, a także zapewniają im procedury umożliwiające rozwiązywanie problemów i znajdowanie odpowiedzi na kluczowe pytania.
 • Uzupełnienie innych kwalifikacji zawodowych o umiejętności gwarantujące szybsze i bardziej efektywne uzyskiwanie pożądanych rezultatów.
 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem oraz narzędzi i technik skutecznej komunikacji w zespole.
 • Umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej w odniesieniu do kolegów z zespołu.
 • Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi.
 • Dostrzeganie punktów krytycznych w procesie komunikacji.
 • Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian zachodzących w projektach.
 • Dowiesz się jak przełożyć teorię zarządzania czasem na konkretne rozwiązania.
 • Rozwiniesz umiejętności inspirowania do podejmowania wyzwań i zmian.
 • Poznasz techniki radzenia sobie z trudnymi zadaniami poprzez właściwe wykorzystanie potencjału intelektualnego współpracowników. 
 • Zdobędziesz nowe umiejętności podczas symulacji, dzięki czemu będziesz miał możliwość wprowadzenia widocznych usprawnień.
 • Dowiesz się jakie warunki muszą być spełnione, aby zapewnić efektywną komunikację.
 • Poznasz odpowiedzialność za poszczególne role członków zespołów zadaniowych.
 • Dowiesz się czym jest grupowy iloraz inteligencji oraz jak praktycznie uzyskać właściwą synergię ze współpracy.
 • Nauczyć się komunikować z zespołem w zależności od etapu budowy zespołu.

Głównymi celami szkolenia są:

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania komunikacją. 
 • Zrozumienie i nauczenie się mechanizmów odpowiedniego motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów. 
 • Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania zadań.
 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem.
 • Nauka rozpoznawania stylu zarządzania w projektach.
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.
 • Nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które już zaistniały.
 • Zdobycie umiejętności utrzymywanie lepszych relacji.
 • Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi.
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi.
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Czas trwania warsztatów: 2 dni szkolenia online (2 x 6 godzin). 

PROGRAM WARSZTATÓW: 

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.


II. ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE – MAPA WARTOŚCI DLA CZŁONKA ZESPOŁU.

 • Krytyczne czynniki sukcesu dla menedżerów.
 • Mity i fakty czołowych zespołów.
 • Budowanie zaufania – klucz do kreowania własnego autorytetu. 
 • Dynamika zespołu projektowego – czyli jak wykorzystać klasyczny model formowania zespołu w nowej rzeczywistości? 

III. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM.

 • Czym jest tak naprawdę skuteczna komunikacja?
 • Komunikacja jako podstawa współpracy (mówienie, słuchanie, rozumienie innych) – główne bariery w zespołach.
 • Główne style kierowania i funkcje kierownicze, typy i rodzaje przywództwa.
 • Komunikowanie się lidera z zespołem.
 • Prowadzenie efektywnych spotkań – klucz do zrozumienia wymagań.
 • Przegląd błędów komunikacyjnych.

IV. KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE DO OSIĄGANIA CELU ZESPOŁU.

 • Analiza transakcyjna w komunikacji.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
 • Aktywne słuchanie.
 • Komunikacja jawna i ukryta.
 • Zasady tworzenia konstruktywnej informacji zwrotnej.

V. IDENTYFIKACJA I PRZEŁAMYWANIE BARIER W SPRAWNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ.

 • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania.
 • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu.
 • Wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów.
 • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm).
 • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania.
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się.

VI. CZYM JEST FACYLITACJA I JAK JĄ WYKORZYSTAĆ JEJ POTENCJAŁ?

 • Czym różni się facylitacja od alternatywnych procesów komunikacyjnych?
 • Jak kształtuje się proces facylitacji oraz kiedy należy wykorzystać jej potencjał?
 • Rola facylitatora: czyli w jaki sposób proaktywnie wspierać rozwiązywanie problemów i pokonywanie konfliktów? - jakie są jego zadania i jak pracuje z grupą? 
 • Zastosowanie facylitacji: kiedy jest użyteczna? w jakich sytuacjach po nią sięgać?

VII. WPROWADZENIE DO COACHINGU Z PUNKTU WIDZENIA PRACY ANALITYKA BIZNESOWEGO.

 • Podstawowe definicje i typy coachingu.
 • Proces coachingowy – krok po kroku ku doskonałości w zarządzaniu. 
 • Korzyści dla menedżerów i organizacji wynikające z coachingu.
 • Odpowiedzialność coacha i klienta za osiągane wyniki.

VIII. EKSPLORACJA I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWYCH.

 • Modele i techniki coachingowe – czyli praktyka czyni mistrza.
 • Techniki określania celów podczas sesji coachingowych i budowanie planu ich osiągania.
 • Poczucie obecności i wzmacnianie uważności coacha wspierającego proces kreowania optymalnych rozwiązań.
 • Model rozwoju kompetencji coachingowych – GROW.
 • Kształtowanie umiejętnoci poszukiwania różnych opcji .
 • Rozwijanie indywidualnego stylu coachingowego.

IX. KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI W PRACY COACHA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO I KLUCZOWYCH INTERESARIUSZY PROJEKTU.

 • Style komunikacyjne coacha - czyli co i kiedy się sprawdza?.
 • Sztuka zadawania trafnych pytań - jak to osiągnąć?
 • Podnoszenie wydajności poprzez wyznaczanie priorytetów i stawianie właściwej diagnozy. 

X. ROZWIJANIE ZASAD PARTNERSTWA W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH. 

 • Opracowanie konsensusu w sprawie zadań, rezultatów, ról i obowiązków.
 • Jak wykazać wartości i procesy współpracy?
 • Analiza środowiska projektowego i interesariuszy.
 • Zasady utrzymania środowiska partycypacyjnego i koncentracji na myśleniu wielowymiarowym.
 • Demonstrowanie umiejętności obserwacji i informacji zwrotnej dla uczestników spotkania.

XI. PODSTAWY BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI I ZARZĄDZANIA KONFIKTEM W ZESPOLE PROJEKTOWYM.

 • Problemy w relacjach inżynierów – źródła i możliwości ich rozwiązania.
 • Narzędzia i techniki rozwiązywania problemów.
 • Natura, rozwój, dynamika i konsekwencje konfliktów.
 • Tworzenie możliwości dla uczestników spotkania do korzystania z różnorodności grupy.
 • Pielęgnowanie świadomości i wrażliwości kulturowej.

XII. BUDOWANIE ZAUFANIA I WSPÓŁPRACY.

 • Nierealistyczne i realistyczne konflikty i emocje.
 • Reagowanie na negatywne emocje – praktyczne wskazówki.
 • Wzmacnianie zmiany percepcyjnej i eliminacja stereotypów.
 • Trudności z uznaniem prawa do wysuwania roszczeń przez drugą stronę.

XIII. STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z SYTUACJAMI SZCZEGÓLNYMI.

 • Wpływ wywierany przez mediatora.
 • Zapewnienie równowagi sił pomiędzy stronami.
 • Fundamentalne strategie radzenia sobie z historycznymi źródłami konfliktów.
 • Podejścia do prowadzenia mediacji w sporach odzwierciedlających głębokie różnice wartości.
 • Podejścia do tworzenia nowych powszechnie respektowanych wartości.
 • Zwrócenie się w sprawie konfliktu wartości do osoby trzeciej w celu podjęcia decyzji.

XIV. IDENTYFIKACJA I PRZEŁAMYWANIE BARIER W SPRAWNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ.

 • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania.
 • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu.
 • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm).
 • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania .
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się.

XV. UJAWNIANIE UKRYTYCH INTERESÓW STRON UCZESTNICZĄCYCH W SPORZE PODCZAS SPOTKAŃ BIZNESOWYCH.

 • Trudności przy wskazywaniu kwestii i procedury wskazywania interesów.
 • Stworzenie pozytywnego nastawienia do ustalania interesów.
 • Bezpośrednie procedury służące poznawaniu interesów
 • Formułowanie wspólnych oświadczeń o problemach w kontekście interesów.

XVI. GENEROWANIE OPCJI POROZUMIENIA I WYPRACOWYWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI BIZNESOWYCH.

 • Świadomość potrzeby posiadania scenariuszy postępowania.
 • Odwodzenie stron od stanowisk niemożliwych do zaakceptowania.
 • Strategie generowania opcji i ich priorytetyzacja.
 • Techniki i narzędzia grupowe generowania opcji biznesowych.

XVII. OSIĄGNIĘCIE POROZUMIENIA – SYSTEMOWE PODEJŚCIE DLA ANALITYKA BIZNESOWEGO.

 • Kryteria wywiązywania się z porozumień oraz etapy implementacji.
 • Monitorowanie realizacji porozumienia.
 • Warunki i procedury rozwiązywania przyszłych sporów.
 • Osiągnięcie satysfakcji merytorycznej i sformalizowanie porozumienia.
 • Porozumienie merytoryczne i sposoby zwiększania poczucia zobowiązania.
 • Zamknięcie, rytuał i symboliczne działania zamykające.

XVIII. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

 • Utrwalenie wiadomości przez pryzmat zdefiniowanych na początku szkolenia celów i problemów zgłoszonych przez uczestników.
 • Podziękowanie za włożony trud i wskazanie na dalsze możliwości rozwojowe.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem