Szkolenia

A A A

Profesjonalne zarządzanie produktami

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele warsztatu szkoleniowego:

W nowoczesnej firmie efektywne zarządzanie produktem jest jednym z podstawowych wymagań warunkujących przetrwanie na rynku. Proponowane szkolenie jest  przewodnikiem po technikach i narzędziach ułatwiających uporządkowane zarządzanie produktem, zwraca również uwagę na znaczenie otoczenia w którym odbywa się zarządzanie produktem. W ramach programu przedstawiamy kompendium wiedzy na temat zarządzania produktem uwzględniając zagadnienia związane z procesem, który łączy wszystkie obszary działania firmy, rozpoczynając od obsługi klienta a na zarządzie kończąc. Podczas warsztatów chcemy połączyć modele teoretyczne z praktycznymi przykładami, dzięki czemu każdy uczestnik, będzie w stanie się odnieść do konkretnej sytuacji w swojej organizacji.

Jednym z celów szkolenia jest również przekazanie wiedzy w zakresie najistotniejszych elementów zarządzania strategicznego polegającego na właściwej ocenie satysfakcji Klientów z dostarczanych produktów i optymalnego (pod względem kosztowym) zaspokajania potrzeb odbiorców. Ocena realnych scenariuszy marketingowych i poprawna segmentacja Klientów pozwoli zminimalizować koszty i wykorzystać potencjał organizacyjny. Metody scenariuszowe są narzędziem zarówno zarządzania strategicznego jak i operacyjnego. Są nieodzownym elementem wypracowywanych decyzji biznesowych i szukania optymalnych rozwiązań podczas planowania i dostarczania produktów. 

Szkolenie dedykujemy zarówno menedżerom produktu, jak również kierownikom wyższego szczebla odpowiedzialnych za sprzedaż, marketing oraz rozwój marki. Uczestnicy poznają również zasady wykorzystania metod scenariuszowych do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych podczas analizy rozwoju nowych produktów przy zachowaniu różnych ograniczeń. Podczas szkolenia przedstawimy praktyczne aspekty budowy, wdrażania i monitorowania realizacji nowych produktów wskazując na główne problemy implementacyjne.

Cele szczegółowe szkolenia:

 • Przekazanie praktycznych informacji związanych z planowaniem i wdrożeniem efektywnej strategii dla produktu.
 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności zarządzania produktem i portfelem produktów.
 • Zrozumienie procesu wytwarzania produktów przy pomocy metodyk adaptacyjnych m.in. AGILE i SCRUM.
 • Rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania dopasowanego do skróconego cyklu wytwórczego produktów.
 • Szczegółowe zapoznanie z technikami pomocnymi w opracowywaniu wymagań na produkt oraz zrozumienie odpowiedzialności podczas dokonywania świadomej priorytetyzacji.

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie produktów.
 • Kierownicy projektów i programów.  
 • Osoby tworzące strategię produktu. 
 • Specjaliści ds. marketingu. 
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem produktów. 
 • Pracownicy działów marketingu i sprzedaży. 
 • Osoby zajmujące się tworzeniem i realizacją strategii marketingowych. 
 • Osoby odpowiedzialne za budowę biznes planów i planów marketingowych.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztat szkoleniowy.
 • Mini wykład.
 • Gra symulacyjna.
 • Praca zespołowa.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Analiza studiów przypadków.
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

Zajęcia odbywają się w formie praktycznych warsztatów rozwijających umiejętności - część prezentacyjna 20%, interaktywna praca i ćwiczenia 80% czasu warsztatów szkoleniowych.

PROGRAM INTERAKTYWNYCH WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH:

 I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczeń uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.

II. ROLA I ZNACZENIE KIEROWNIKA PRODUKTU W NOWOCZESNYCH ORGANIZACJACH. 

 • Rola kierownika produktu w kształtowaniu strategii marketingowej.
 • Zadania i odpowiedzialność kierownika produktu.
 • Zarządzanie projektami a zarządzanie produktem – eliminacja rozmywania odpowiedzialności w organizacji.
 • Współpraca z otoczeniem organizacyjnym – zarządzanie macierzowe jako bezwzględna konieczność w osiąganiu przewagi konkurencyjnej.
 • Krytyczne kompetencje kierownika produktu.

Cel bloku programowego:

 • Uzupełnić i uszczegółowić wiedzę nt. funkcjonowania kierownika produktu wewnątrz nowoczesnej organizacji w stopniu umożliwiającym precyzyjne określenie odpowiedzialności, a przez to uniknięcie rozmywania odpowiedzialności pomiędzy komórkami organizacyjnymi.

Oczekiwany rezultat:

 • Uczestnik szkolenia zna i rozumie rolę kierownika produktu, jest w stanie świadomie rozróżniać i przydzielać zadania związane z kreowaniem i utrzymaniem produktu właściwym komórkom organizacyjnym, minimalizując do niezbędnego minimum opóźnienia wynikające z realizowania zadań w komórkach nie posiadających właściwych kompetencji.

III. UMIEJĘTNOŚCI PLANISTYCZNE MENEDŻERA PRODUKTU.

 • Proces planowania marketingowego produktu.
 • Zarządzanie wartością Klienta w praktyce.
 • Planowanie produktu
 • Ocena portfela produktów i analiza najlepszych pomysłów na projekt wdrożenia nowego produktu.
 • Planowanie strategiczne dotyczące produktu – realność zobowiązań i równoważenie ograniczeń.
 • Podejmowanie decyzji strategicznych – zasady, odpowiedzialność i skuteczność w realizacji planów. 

Cel bloku programowego:

 • Uświadomienie uczestnikom szkolenia najistotniejszego wpływu procesu planowania produktu na osiągnięcie końcowego sukcesu sprzedażowego jak również skutków pomijania procesu planowania.

Oczekiwany rezultat:

 • Uczestnik szkolenia będzie rozumiał znaczenie planowania związanego z produktem, a przez to znacząco zmniejszy obciążenie zespołów realizujących finalny produkt, co przyczyni się do zwiększenia efektywności całości organizacji.

IV. ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU.

 • Koncepcja zintegrowanego i pragmatycznego cyklu życia produktu:
  • Źródła pomysłów na nowe produkty i testowanie koncepcji.
  • Analiza ekonomiczna i rozwój prototypu produktu.
  • Produkcja i komercjalizacja.
  • Strategie momentu, miejsca i wejścia na rynek.
  • Fazy cyklu życia produktu i ich charakterystyka.
  • Warianty krzywych rynkowego cyklu życia produktu.
 • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a cykl życia produktu.

Cel bloku programowego:

 • Poprawne rozpoznawanie faz cyklu życia produktu, właściwa ich interpretacja oraz umiejętność podejmowania decyzji strategicznych związanymi z fazami cyklu.

Oczekiwany rezultat:

 • Uczestnik szkolenia poprawnie rozpoznaje i interpretuje fazy cyklu życia produktu, jest w stanie podjąć właściwą decyzję strategiczną dotyczącą rozwoju produktu.

V. WYMAGANIA KLIENTA JAKO WARUNEK KRYTYCZNY DLA OSIĄGNIĘCIA SUKCESU RYNKOWEGO.

 • Proces budowy wartości dla Klientów – stymulowanie wzrostu przychodów poprzez dostarczane produkty.
 • Proces oceny rentowności naszych obecnych i przyszłych Klientów.

Cel bloku programowego: 

 • W każdej nowoczesnej organizacji klient jest zawsze szefem, uczestnik szkolenia będzie potrafił w praktyce zadbać o klienta dostarczając produkt zgodny z wymaganiami, jednocześnie będzie w stanie wyróżnić grupę klientów najistotniejszych z punktu widzenia strategii firmy.

Oczekiwany rezultat:

 • Świadomość konieczności ciągłego dostosowywania portfela produktów/produktu do potrzeb klienta, Uczestnik szkolenia zoptymalizuje wysiłki i korzyści organizacji poprzez świadome skoncentrowanie się na klientach najbardziej perspektywicznych dla funkcjonowania firmy.

VI. WYKORZYSTANIE DRZEW DECYZYJNYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW DECYZYJNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU PRODUKTÓW.

 • Analiza alternatywnych możliwości i zdarzeń.
 • Graficzna projekcja drzewa decyzyjnego i techniki wyznaczania prawdopodobieństwa wystąpienia.
 • Ocena kosztów i ryzyka dla danej decyzji biznesowej w zakresie produktu.
 • Wybór optymalnej decyzji m.in. poprzez ocenę różnych kryteriów ekonomicznych.

Cel bloku programowego:

 • Przedstawienie możliwości drzew decyzyjnych w przeprowadzaniu procesów decyzyjnych w firmie, skrócenie czasu na konieczną analizę, podjęcie optymalnej decyzji.

Oczekiwany rezultat:

 • Uczestnik szkolenia w praktyce stosuje metodę drzew decyzyjnych, posiada wysoką świadomość podejmowanej decyzji, przewiduje konsekwencje innych wyborów. Skrócenie czasu analizy i podjęcie decyzji optymalnej.

VII. METODY SCENARIUSZOWE W ZARZĄDZANIU PRODUKTOWYM – ĆWICZENIA SYMULACYJNE.

 • Scenariusze szybkiego wzrostu.
 • Scenariusze wzrostu umiarkowanego.
 • Scenariusze wzrostu upodobnionego.
 • Scenariusze ograniczenia działalności.
 • Scenariusze rozwoju rynku i klientów.
 • Scenariusze dotyczące głównych konkurentów.
 • Scenariusze dotyczące dostawców.
 • Scenariusze dotyczące producentów.
 • Scenariusze dotyczące sytuacji politycznej, ekonomicznej, technologicznej.

Cel bloku programowego:

 • Nabycie umiejętności budowania scenariuszy rozwoju produktu w zależności od otoczenia rynkowego i realizowanej polityki firmy, nabycie umiejętności posługiwania się metodą scenariuszową w podejmowaniu decyzji.

Oczekiwany rezultat:

 • Uczestnik szkolenia potrafi wykorzystać metodę scenariuszową w planowaniu strategicznym rozwoju produktu, wykorzystuje poprawnie zbudowane scenariusze do podejmowania decyzji strategicznych.

VIII. TECHNIKI I NARZĘDZIA ANALIZY BIZNESOWEJ NOWEGO PRODUKTU – ĆWICZENIA PRAKTYCZNE W OPRACIU O SCENARUIUSZ BIZNESOWY.

 • Planowanie komunikacji w Analizie Produktowej.
 • Planowanie procesu Zarządzania Wymaganiami i adaptacyjny cykl wytwórczy.
 • Proces Zarządzania Konfiguracją i Zmianami.
 • Produkty Analizy Biznesowej:
  • Wymagania biznesowe
  • Lista interesariuszy projektu.
  • Ograniczenia i założenia.
 • Techniki i metody analizy biznesowej:
  • CATWOE.
  • Diagramy przepływu danych.
  • 5Why.
  • Dekompozycja funkcjonalna.
  • Wywiady.
  • Technika MoSCoW.
  • Analiza MOST.
  • Analiza PESTLE.
  • Prototypowanie.
  • Warsztaty wymagań.
  • Analiza ryzyka.
  • Scenariusze i przypadki użycia.
  • Analiza SWOT.
  • Historyjki użytkownika.
  • Test widny.
  • Tworzenie Persony.

Cel bloku programowego:

 • Nabycie praktycznych umiejętności stosowania technik i narzędzi przydatnych do analizy biznesowej nowych produktów.

Oczekiwany rezultat:

 • Uczestnik szkolenia potrafi w praktyce posługiwać się technikami i narzędziami przydatnymi do analizy produktów, jest przekonany o wartości technik i narzędzi jako środkach dających najpełniejszy obraz produktu. Przedsiębiorstwo posiada pełną wiedzę nt. wszystkich swoich produktów, a przez to jest w stanie optymalnie nimi zarządzać.

IX. PRODUKCYJNE WDROŻENIE PRODUKTU.

 • Zapewnienie akceptacji dla produktu końcowego projektu – analiza realizacji wymagań jakościowych dla produktu.
 • Analiza interesariuszy i dystrybucja informacji o nowym produkcie do docelowej grupy odbiorców.
 • Potwierdzenie przygotowania organizacji do komercyjnego świadczenia produktu.
 • Analiza planu przeglądu korzyści w predefiniowanych odstępach czasu.
 • Raportowanie rzeczywistego stanu i wyciąganie wniosków ze zdobytych doświadczeń dla kolejnych produktów.

Cel bloku programowego:

 • Zapewnienie możliwie najsprawniejszego wprowadzenia produktu do fazy komercyjnej, uniknięcie stanu niepełnej wiedzy o produkcie w organizacji w fazie komercyjnej. Zwiększanie zasobów wiedzy nt. procesu kreowania produktu w organizacji poprzez systematyczne analizowanie stanu korzyści z wprowadzonego komercyjnie produktu oraz wyciąganie wniosków ze zdobytych doświadczeń.

Oczekiwany rezultat:

 • Uczestnik szkolenia jest przekonany o konieczności zapewnienia wiedzy o wprowadzanym komercyjnie produkcie w całej organizacji. Poprzez okresowe analizy stanu korzyści z wprowadzonego produktu oraz wyciąganie właściwych wniosków w sposób świadomy powiększa zasoby wiedzy nt. procesu kreowania produktu.

X. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH. 

Szkolenie Profesjonalne Zarządzanie Produktem (PPM) jest realizowane we współpracy z International Institute of Knowledge Management & Certification Services TM

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem