Szkolenia

A A A

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod i technik w zakresie harmonogramowania i kontrolowania projektów przy wykorzystaniu praktycznych i sprawdzonych narzędzi. Trener będzie omawiał zarówno podejście do planowania wynikające ze standardu PMBoK jak i metodyki PRINCE2 koncentrując swoją uwagę na zintegrowanym podejściu do opracowania harmonogramu i monitorowania różnych aspektów realizacji projektów.

W ramach programu omówione zostaną główne ograniczenia, których nieuwzględnienie podczas realizacji własnych przedsięwzięć może skutkować brakiem realizacji celów biznesowych i osiągnięcia oczekiwanej rentowności przedsięwzięcia.

Dzięki prezentacji i interaktywnym ćwiczeniom dotyczącym tworzenia spójnej struktury harmonogramu uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności poprzez: właściwe formułowanie wymagań dla projektu i tworzenie struktury podziału pracy lub struktury podziału produktów. Warsztaty szkoleniowe dają szansę na  poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych przedsięwzięć i skupieniu się na realizacji innowacyjnych rozwiązań.

Korzyści dla organizacji:

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zakresu planowania, monitorowania i kontroli realizacji projektu. 
 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując własne projekty.
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy kierownika projektu bądź .
 • Konsultacje i wymiana praktycznych doświadczeń między uczestnikami warsztatów i trenerem.

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i kontrolowania złożonych przedsięwzięć. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej organizacji i specyfiki poszczególne metody i techniki harmonogramowania. Do głównych korzyści wynikających z udziału w szkoleniu warto zaliczyć m.in.:

 • Umiejętność szacowania kosztów i czasu trwania zadań przy wykorzystaniu różnych technik estymacji.
 • Aktywnie zarządzanie ryzykiem i planowanie proaktywnych działań wynikających z  przyjętej strategii sterowania.
 • Wykorzystywanie wiedzy historycznej do eksploracji przyszłych wyników szczególnie w zakresie kosztów i czasów realizacji poszczególnych zadań.
 • Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analiz harmonogramu i zależności pomiędzy zadaniami. 
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów.
 • Nabycie umiejętności właściwego przygotowywania projektów.
 • Dostrzeganie punktów krytycznych i ograniczeń we własnych projektach.
 • Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian zachodzących w projektach.

Dodatkowo uczestnicy będą wiedzieli:

 • W jaki sposób opracowywać harmonogramy uwzględniając wszystkie obszary wiedzy wg. standardu PMBoK i zintegrowane podejście do planowania w oparciu o metodykę PRINCE2.
 • Tworzyć harmonogramy wykorzystując technikę PERT, analizować ścieżkę krytyczną oraz opracowywać wykresy Gantta.
 • Definiować wymagane zasoby do realizacji przedsięwzięć.
 • Oceniać posiadane rezerwy i optymalnie wykorzystać potencjał własnych zespołów.
 • Monitorować postępy prac oraz definiować kamienie milowe.
 • Jak zastosować metodę wartości wypracowanej i jak oceniać uzyskane rezultaty.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

 • Obecnych i przyszłych kierowników projektów.
 • Uczestników zespołów realizujących projekty.
 • Osoby pełniące role nadzoru i kontroli projektów.
 • Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.
 • Pracowników PMO.

Metodyka szkolenia:

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i budowaniu ładu zarządzania organizacją. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:

 • Prezentacja multimedialna, warsztaty, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, studia przypadków, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 1. PRZEGLĄD WIEDZY Z ZAKRESU HARMONOGRAMOWANIA.  
  • Cykl życia projektu i elementy planistyczne – czyli jak zachować zintegrowane podejście do planowania.
  • Wykorzystanie modelu ograniczeń do opracowania planu realizacji projektu.
  • Przegląd narzędzi i technik planowania przedsięwzięć.
  • Prezentacja przykładów wymagań dla projektów – nauka płynąca z doświadczeń. 
  • Omówienie struktury podziału pracy (WBS) i struktury podziału produktów.
 2. WYKORZYSTANIE TECHNIK ALOKACJI I ESTYMACJI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW W PROJEKTACH.
  • Elementy związane z monitorowaniem i kontrolą kosztów projektu.
  • Przedstawienie głównych technik szacowania zasobów.
  • Podział kosztów w projektach i metodyki ich szacowania.
  • Poziomy dokładności szacowania eksperckiego.
  • Uwzględnienie ograniczeń i bilansowanie zasobów – przegląd głównych błędów biznesowych.
  • Szacowanie ryzyka i konieczność uwzględnienia działań w harmonogramie projektu.
 3. TECHNIKI I METODY OPRACOWYWANIA HARMONOGRAMÓW. 
  • Diagramy sieciowe i wyznaczanie ścieżki krytycznej.
  • Ocena i weryfikacja zaplanowanych działań.
  • Wyznaczanie kamieni milowych oraz analiza wykresów Gantta.
  • Wykorzystanie techniki PERT do minimalizacji ryzyka opóźnień realizacji projektu.
  • Definiowanie realnych możliwości w odniesieniu do oczekiwań głównych interesariuszy projektu.
  • Wykorzystanie symulacji Monte Carlo do oceny prawdopodobieństwa realizacji projektu zgodnie z założeniami i przyjętym czasem.
 4. WYZNACZANIE PLANU BAZOWEGO I MONITOROWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZGODNIE Z PRZYJĘTYM HARMONOGRAMEM. 
  • Znaczenie planu bazowego w kontekście monitorowania uzyskanych wyników.
  • Definiowanie i znaczenie typów planów bazowych w MS Project.
  • Metoda wartości wypracowanej i ocena rentowności przedsięwzięcia.
 5. WPŁYW DOKONYWANYCH ZMIAN NA HARMONOGRAM PROJEKTU I ALOKACJĘ ZASOBÓW.
  • Proces zarządzania zmianą i jego implementacja w  harmonogramie
  • Szacowanie kosztów zmiany i jej konsekwencje na cele biznesowe przedsięwzięcia.
  • Metody gradacji i selekcji proponowanych zmian w projekcie.
  • Proces komunikacji zmiany w projekcie.
  • Aktualizacja planu bazowego i wyznaczanie nowych planów bazowych.
 6. TECHNIKI MONITOROWANIA PROJEKTU
  • Diagnozowanie przyczyn wystąpienia odchyleń i konieczność wprowadzania aktualizacji harmonogramu.
  • Wykorzystanie harmonogramu w budowaniu pozytywnych relacji i oczekiwań z  głównymi interesariuszami projektu.
  • Kontrola kosztów i zalokowanych zasobów na różnych etapach cyklu życia projektu.
  • Ocenia końcowa uzyskanych efektów i zapewnienie właściwej komunikacji.
 7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem