Szkolenia

A A A

Modelowanie i optymalizacja struktur organizacyjnych - interaktywne warsztaty kompetencyjne

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia: 

Celem głównym warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu nowoczesnego podejścia do zrządzania zarówno w ujęciu struktur funkcjonalnych, procesowych jak i projektowych. To zintegrowane podejście pozwoli wypracować podczas warsztatów m.in. system mierników opisujący aktualny stan organizacji w odniesieniu do celów strategicznych banku i uchwycić obszary wymagające wprowadzenia zmian optymalizacyjnych. W odróżnieniu od typowego podejścia do realizacji szkolenia chcemy pokazać, jak istotne znaczenie ma uniknięcie tzw. subotymalizacji polegającej na wybiórczym usprawnieniu pewnego obszaru bez spojrzenia na jego wpływ na inne domeny biznesowe. Nasi doradcy biznesowi rekomendują systemowe podejście do zmian usprawniających i wykorzystanie cyklu DMAIC do właściwej oceny rzeczywistych problemów, które finalnie wpływają na mniejsze przychody lub zwiększone koszty operacyjne.

Ideą przyświecającą opracowanie tego interaktywnego, opartego na wielu przykładach biznesowych warsztatu było jasne i precyzyjne przedstawienie sposobu wdrożenia centrum doskonałości biznesowej pozwalającej osiągnąć ambitne cele strategiczne poprzez odpowiednie kaskadowanie odpowiedzialności m.in. poprzez wdrożenie systemu zarządzania przez cele i system monitorowania wskaźników na poziomie różnych struktur organizacyjnych i stanowisk pracy. Naszą ambicją jest wypracowanie takich narzędzi i technik, które w optymalny sposób przyczynią się do zwiększenia wydajności Państwa procesów biznesowych dopasowanych do  uwarunkowań i oczekiwań klientów wewnętrznych definiowanych przez poszczególne departamenty i działy. W ramach tego warsztatu wychodzimy poza stereotypowe podejście do oceny struktur organizacyjnych polegającym jedynie na omówieniu jakie są możliwości implementacyjne. Chcemy pokazać na konkretnych przykładach jaki podział strukturalny może być efektywny przy uwzględnieniu realiów rynkowych. 

Wiodącym celem warsztatów jest również omówienie różnych struktur organizacyjnych i technik oceny efektywności, sposobów wdrożenia odpowiednich norm i standardów pozwalających zapewnić ład korporacyjny dopasowany do celów krótko i długoterminowych. Szkolenie dedykowane dla Państwa to bogate kompendium wiedzy oparte na międzynarodowych benchmarkach rynkowych dotyczących struktury organizacyjnej i tendencji rozwojowych. Podczas warsztatów zmierzymy się z  oceną struktury organizacyjnej i opracujemy mapę dojścia do wdrożenia nowej struktury przy uwzględnieniu oczekiwań różnych interesariuszy i celów rynkowych. Przy okazji wskażemy jakie elementy z obszaru Lean i Kaizen mogą być przydatne, by wykazać w stosunkowo krótkim czasie wymierne korzyści z wprowadzanych usprawnień i kształtować pozytywny klimat  zmian. Ciekawa argumentacja Trenera poparta konkretnymi przykładami pozwoli Twojej organizacji osiągnąć lepsze wyniki i sprostać dynamicznie zmieniającym się oczekiwaniom klientów.

Korzyści dla organizacji i uczestników: 

 • Szkolenie pozwala zyskać orientację w treści i uwarunkowaniach procesu kształtowania struktury banku i rozumieć funkcjonowanie różnych typów struktur.
 • Uczestnicy będą w stanie określać kryteria wyboru właściwej struktury organizacyjnej w zależności od strategii organizacji.
 • Uczestnicy zdobędą praktyczną  wiedzę i umiejętności wykorzystania różnych technik podnoszących jakość i zwiększających prawdopodobieństwo osiągnięcia celów.
 • Praktyczne ćwiczenia w trakcie warsztatu dają uczestnikom szansę zastosowania strategii i umiejętności zarządzania różnymi typami struktur w rzeczywistych sytuacjach biznesowych.
 • Świadome zastosowanie przez pracowników norm, standardów oraz taktyk usprawniających organizację.
 • Zrozumienie zasad funkcjonowania skutecznego narzędzia kompleksowego zarządzania strategią -  Balanced Scorecard.
 • Zdobycie unikalnych kompetencji w zakresie wdrożenia metodyki oceny strategii przedsiębiorstwa w oparciu o Balanced Scorecard i Główne Mierniki Sukcesu.
 • Praktyczne poznanie kluczowych zasad wykorzystywania metodyki Balanced Scorecard do zarządzania przedsiębiorstwem i wdrażania zmian strukturalnych w tych miejscach organizacji, gdzie jest to rzeczywiście konieczne.
 • Poznanie zasad zarządzania i postępowania z ryzykiem
 • Nabycie i rozszerzenie wiedzy na temat istoty roli audytu i kontroli wewnętrznej, jej standardów, systemu organizacyjnego kontroli, przyjętej metodyki kontrolnej,
 • Określenie podstawowych zasad praktyki audytu i kontroli wewnętrznej z perspektywy badania efektywności zastosowanych struktur organizacyjnych.
 • Stworzenie transparentnych podstaw oceny działalności struktur funkcjonalnych.
 • Przyczynienie się do usprawniania procesów i działalności operacyjnej organizacji.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
 • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Realizacja materiału będzie odbywała się w trybie warsztatowym w następującym ujęciu: 20% czasu będzie przeznaczonych na część teoretyczną a 80% na realizację ćwiczeń, dyskusji, analizę studiów przypadków.

Program szkolenia:

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

 • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
 • Omówienie głównych elementów warsztatów.

II. PROCES BUDOWANIA KONCEPCJI STRATEGICZNEJ ORGANIZACJI- FILARY ROZWOJU.

 • Zasady opracowania analizy otoczenia i wnętrza organizacji.
 • Określenie głównych celów oraz wartości organizacyjnych.
 • Plan zmian strategicznych – komunikowanie strategii.
 • Proces wyznaczania kierunku strategicznego organizacji.

III. PROJEKTOWANIE PODZIAŁU ZADAŃ I HIERARCHII ORGANIZACYJNEJ.

 • Stawianie i uszczegółowianie celów organizacyjnych i formułowanie zadań.
 • Tworzenie komórek organizacyjnych i grupowanie komórek w hierarchię.
 • Konfiguracja struktury - granice nadzoru kierowniczego.
 • Centralizacja zarządzania - kształtowanie uprawnień kierowniczych.

IV. FORMALNE I NIEFORMALNE REGUŁY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI.

 • Obieg informacji; informacyjne uwarunkowania procesów decyzyjnych.
 • Kształtowanie uprawnień i odpowiedzialności.
 • Nieformalne systemy władzy i wpływu – kluczowy aspekt analizy interesariuszy zmian struktur organizacyjnych.

V. STRUKTURY DYWIZJONALNE, HOLDINGOWE I SIECIOWE.

 • Autonomia jednostek organizacyjnych.
 • Koncentracja funkcji strategicznych.
 • Zasady planowania i nadzoru, zasady kooperacji wewnątrz struktury.
 • Restrukturyzacja przez usamodzielnienie jednostek organizacyjnych  - projekt optymalizujący.

VI. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ STRATEGICZNĄ – PRZEGLĄD METODYK OSIĄGANIA DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI.

 • Metodyka zarządzania wartością organizacji.
 • Metodyka zarządzania ryzykiem.
 • Metodyka zarządzania portfelem.
 • Metodyka zarządzania programami.
 • Metodyka zarządzania projektami.
 • Struktury organizacyjne – czyli jak rozlokować funkcje i odpowiedzialności na różnych poziomach – benchmark.

VII. STRUKTURY MACIERZOWE, PROJEKTOWE I ZADANIOWE.

 • Podwójne podporządkowanie w systemach organizacyjnych – zestaw praktyk biznesowych.
 • Podział wpływów między menedżerami - warianty macierzy strukturalnej.
 • Organizacyjne ulokowanie zespołu projektowego – siła odpowiedzialności i uprawnień członków zespołów.
 • Uprawnienia zespołu i menedżera projektu.

VIII. PROCESY TWORZENIA WARTOŚCI BIZNESOWEJ W KONTEKŚCIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH.

 • Procesy zarządzania operacyjnego.
 • Procesy zarządzania relacjami z klientami.
 • Procesy innowacyjne i kreowania nowych ofert.
 • Procesy regulacyjne.

IX. ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ ORGANIZACYJNĄ.

 • Dopasowanie aktywów niematerialnych do strategii.
 • Gotowość kapitału ludzkiego.
 • Gotowość kapitału informacyjnego.
 • Gotowość kapitału organizacyjnego.

X. BUDOWANIE MAP STRATEGICZNYCH.

 • Dostosowanie map strategicznych do indywidualnych strategii.
 • Planowanie zmian organizacyjnych i strukturalnych.
 • Propagowanie kultury zmian strukturalnych jako narzędzia do realizacji celów długoterminowych.

XI. WYBRANE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA USPRAWNIAJĄCE.

 • Cykl DMAIC – od analizy problemów przez zmiany struktury funkcjonalnej.
 • Analiza benchmarków rynkowych dotyczących struktury organizacyjnej i bieżąca optymalizacja struktury zgodnie ze strategią i realiami rynkowymi.
 • Wykres przyczynowo-skutkowy.
 • Macierz priorytetów i hierarchia analityczna.
 • Przedstawianie rozwiązań do akceptacji decydentów (techniki: As Is–To Be oraz Value Proposition).
 • Brainstorming - burza mózgów.
 • Technika delficka.
 • Porównania analogii.
 • Metoda Crawforda.
 • Analiza drzew decyzyjnych.

XII. ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW JAKO NARZEDZIE DO OCENY REALIZACJI CELÓW BIZNESOWYCH.

 • Podstawowe zasady funkcjonowania Balanced Scorecard.
 • Wykorzystanie Balanced Scorecard (BSC) w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
 • Etapy  budowy systemu Balanced Scorecard w 6 etapach (metoda „krok po kroku”).
 • Zasady ustalania i wyboru celów strategicznych w różnych perspektywach biznesowych.
 • Analiza procesów biznesowych i struktur organizacyjnych pod względem realizacji celów strategicznych.
 • Wykorzystanie struktury organizacyjnej i mierników do monitorowania poziomu realizacji celów.

XIII. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem