A A A

Regulamin

Sklep internetowy kmdc.pl, funkcjonujący pod adresem www.kmdc.pl, prowadzony jest przez firmę:

Knowledge Management & Development Centre - Martin Daliga,
ul. Stawisińskiego 2c/33
87-100 Toruń,
NIP : PL 8792019283
REGON : 340869016

SŁOWNICZEK:  

Sklep – sklep internetowy kmdc.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary i usługi znajdujące się w jego ofercie i prowadzący działalność pod adresem internetowym www.kmdc.pl;

Klient - każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie;

Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta;

Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie;

Wirtualna półka Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę pobranych przez Klienta Plików.

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.kmdc.pl;

Towary – oferowane przez Sklep Pliki i Produkty inne niż Pliki;

Oferta – Towary umieszczone na stronie internetowej www.kmdc.pl i oznaczone jako dostępne;

Plik – plik elektroniczny, w którym zawarta jest treść przeznaczona do odczytu (e-book i inny produkt cyfrowy) za pomocą Urządzenia Elektronicznego;

Sprzedaż Pliku – odpłatne udostępnienie przez Sklep Pliku wraz z licencją na zamówienie Klienta, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku, na warunkach określonych w licencji;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi;

Cena – cena, po której oferowany i sprzedawany jest przez Sklep produkt, podawana przy Towarze;

Cena sugerowana – sugerowana przez wydawcę lub dostawcę cena sprzedaży produktu na rynku detalicznym. Sklep pokazuje ją jako cenę przekreśloną dla celów porównawczych;

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych. Płatności online obsługuje firma PayU SA.

Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone do pobierania i odczytu Plików (np. komputer osobisty, tablet, smartphone), pozwalające na obsługę formatów PDF.

 § 1. Rejestracja w Sklepie

 1. Klient, aby skorzystać z Oferty Sklepu, musi mieć dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej zgodnej z Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.
 2. Klient może przeglądać Ofertę Sklepu bez rejestracji bądź, w przypadku uprzedniej rejestracji, bez logowania, jako „gość”, jednakże w takim przypadku nie może składać zamówień i dokonywać zakupów Towarów.
 3. Klient dokonuje rejestracji w Sklepie przez:
  Po rejestracji Klient otrzymuje wiadomość zwrotną na e-mail podany podczas procesu rejestracji, zawierającą link do strony, aktywujący Konto Klienta.
  1. podanie imienia i nazwiska
  2. podanie adresu e-mail,
  3. podanie danych teleadresowych, niezbędnych do dostarczenia Klientowi Produktów innych niż Pliki oraz do dostarczenia Klientowi faktury.
  4. wybranie hasła.
  Po rejestracji Klient otrzymuje wiadomość zwrotną na e-mail podany podczas procesu rejestracji, zawierającą link do strony, aktywujący Konto Klienta.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest:
  1. podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT,
  2. wyrażenie zgody na przesłanie faktury w formie elektronicznej.

§ 2. Realizacja zamówień – zasady ogólne

 1. Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, za pośrednictwem strony internetowej www.kmdc.pl, po wcześniejszej rejestracji w Sklepie, zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu go.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
 3. Liczba sprzedawanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

§ 3. Zakup Plików

 1. Klient, nabywając Plik, uzyskuje dostęp do e-booka lub innego produktu cyfrowego, pozwalający na odczyt poprzez Internet lub na ściągniecie go na odpowiednie Urządzenie Elektroniczne oraz uzyskuje licencję dającą prawo do korzystania z Plików na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1, jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie, oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:Klientowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Plików, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form nieprzewidzianych Regulaminem.
  1. utrwalanie,
  2. przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzeń Elektronicznych,
  3. odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta, obejmującego również korzystanie z Pliku przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Klientem.
  Klientowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Plików, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form nieprzewidzianych Regulaminem.
 3. W trakcie składania zamówienia na Plik, Klient, przechodząc przez kolejne etapy:
  1. wybiera zamówione Pliki,
  2. podaje imię i nazwisko w celu zabezpieczenia praw autorskich do Pliku,
  3. potwierdza domyślny sposób płatności i dostawy,
  4. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.
 4. Z chwilą wpływu na rachunek Sklepu płatności on-line, Sklep niezwłocznie udostępnia Plik, który zostaje przekazany drogą elektroniczną do Klienta.
 5. Faktura VAT zostanie przekazana Klientowi w formie papierowej na podany przez Klienta adres korespondencyjny lub, za jego zgodą, w formie elektronicznej i będzie dystrybuowana na wskazany adres e-mail.

§ 4. Zakup Produktów innych niż Pliki

 1. Klient, składając zamówienie na Produkty inne niż Pliki, zawiera umowę sprzedaży zamawianych Towarów ze Sklepem.
 2. Klient składa zamówienie, wybierając dany Produkt, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w ikonę „Do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.
 3. W trakcie składania zamówienia Klient, przechodząc przez kolejne etapy:
  1. wybiera zamawiane Produkty i ich ilość;
  2. wskazuje adres dostawy zamówienia oraz, opcjonalnie, podaje dane do faktury VAT (mogą to być zupełnie różne dane);
  3. wybiera formę dostawy;
  4. wybiera formę zapłaty;
  5. wpisuje kod rabatowy, jeśli otrzyma do niego uprawnienia ze strony Sklepu;
  6. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:
  1. Klient dokonujący zakupów po raz pierwszy, otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia; po wpływie do Sklepu potwierdzenia zamówienia zostaje ono przekazane do realizacji;
  2. Klient dokonujący kolejnych zakupów, otrzymuje wiadomość e-mail:
   1. o rozpoczęciu realizacji zamówienia, jeśli wybrał opcję płatności on-line lub
   2. z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia, jeśli wybrał opcję zamówienia za pobraniem; po wpływie do Sklepu potwierdzenia zamówienia zostaje ono przekazane do realizacji.
 5. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie (o ile Klient poda numer telefonu) i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli została przez niego opłacona.

§ 5. Ceny Towarów

 1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze.
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:
  1. wyrażone są w złotych polskich;
  2. zawierają podatek VAT;
  3. zawierają koszty przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Przy Towarze może być podawana sugerowana cena sprzedaży, dla celów porównania z ceną stosowana przez Sklep. Cena sugerowana podane jest jako cena przekreślona.

§ 6. Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu:
  1. w przypadku Plików, do momentu wysłania Pliku do Klienta,
  2. w przypadku Produktów innych niż Pliki - do momentu przekazania ich do wysłania.
 2. Klient może dokonać modyfikacji zamówienia przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta kmdc.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@kmdc.pl.
 3. Dokonywane przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych Towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z całości lub, o ile to możliwe, z części złożonego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z całości lub części wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie Towaru, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

§ 7. Formy płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty za zakupione w Sklepie Towary płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym bądź kartą kredytową. 

§ 8. Czas realizacji zamówienia

 1. W przypadku zakupu Plików postawienie ich do dyspozycji Klienta następuje wraz z zapłatą ceny poprzez udostępnienie Pliku Klientowi.
 2. W przypadku zakupu Produktów innych niż Pliki realizacja zamówienia następuje na następujących zasadach:
  1. Produkty objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  2. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas, w jakim Sklep przygotuje i wyśle do Klienta zamówiony Produkt oraz czas dostarczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej; czas realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

§ 9. Reklamacje

 1. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. W przypadku, gdy dostarczony Towar:
  1. w chwili jego wydania jest niezgodny z umową – jeżeli Klientem jest konsument,
  2. ma wady lub ma uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu – jeżeli Klientem nie jest konsument, Klient ma prawo złożyć reklamację.
 3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.
 4. W celu złożenia reklamacji w Sklepie Klient winien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@kmdc.pl.
 5. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji.
 6. W przypadku Plików:
  1. gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni uszkodzony Plik na nowy w ciągu 2 dni roboczych. Strony mogą uzgodnić dłuższy termin niż określony w zdaniu poprzedzającym na wymianę Pliku;
  2. jeżeli w terminie określonym w punkcie 1 nie będzie możliwa wymiana uszkodzonego Pliku na nowy, Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Plik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku Produktów innych niż Pliki:
  1. w celu szybszego rozpatrzenia przez Sklep reklamacji możliwe jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Produktu wraz z opisem przyczyn jego zwrotu oraz dowodu lub kopii dowodu jego zakupu. W takim przypadku reklamowany Produkt powinien zostać wysłany na adres: Knowledge Management & Development Centre - Martin Daliga, ul. Stawisińskiego 2c/33, 87-100 Toruń z dopiskiem: "reklamacja";
  2. w przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany Produkt, zgodnie z punktem 1, i reklamacja uznana zostanie za uzasadnioną, Sklep zwróci mu koszty jego dostarczenia, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu;
  3. gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni Produkt na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, bądź też będzie pociągała dla Sklepu nadmierne koszty, Klient będzie miał prawo domagać się odpowiedniego obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy;
  4. w razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli niezgodność Produktu z umową jest nieistotna.
  5. istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego Produktu w zamian za Produkt reklamowany, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta takiej propozycji w drodze e-mailowej.

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli Produkt niebędący Plikiem nie został jeszcze wysłany bądź Plik nie został udostępniony Klientowi, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@kmdc.pl. W przypadku wysłania Produktu niebędącego Plikiem bądź udostępnienia Plików, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-6.
 2. W przypadku Pliku Klientowi, ze względu na charakter Pliku, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie wskazanym w ust. 2, tylko pod warunkiem, że udostępniony Plik nie został przesłany do Klienta na wskazany adres e-mailowy. W takim przypadku ust. 3 ma odpowiednie zastosowanie.
 3. W przypadku Produktów innych niż Pliki Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania Produktu bez podania przyczyny na następujących zasadach:
  1. w razie odstąpienia od umowy zwrotowi podlega Produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna;
  2. jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od dnia dokonania przedpłaty;
  3. zwracany Produkt należy odesłać wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), informację o przedmiocie umowy oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym kmdc.pl, jak również winno być podpisane;
  4. przed dokonaniem zwrotu środków pieniężnych Klientowi pracownik Biura Obsługi Klienta Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia sposobu zwrotu środków pieniężnych. W przypadku braku kontaktu z Kupującym lub niepodjęciem przez Kupującego decyzji o sposobie zwrotu środków pieniężnych w ciągu 7 dni roboczych, zostaną one zwrócone:
   1. na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność – w przypadku płatności kartą kredytową,
   2. na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność – w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej.

§ 11. Dane osobowe

 1. Podawane przez Klienta dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres) bądź niezbędne do zabezpieczenia Plików (imię, nazwisko) umieszczane są w bazie Sklepu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Zarówno przechowywanie, jak i przetwarzanie przez Sklep danych odbywa się wyłącznie w celu realizacji umowy.
 2. Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej.
 3. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, odrębnie może wyrazić zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty Sklepu, przecen i kodów rabatowych oraz informacji o promocjach szkoleń organizowanych przez firmę KMDC.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz zgodnie z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 16.05.2013 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia. Informacja o przewidywanych zmianach Regulaminu i ich zakresie zostanie podana na stronie internetowej Sklepu na dwa tygodnie przed wejściem ich w życie.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem