Szkolenia

A A A

Zarządzanie projektami i portfelem inicjatyw dla kierownictwa organizacji

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Zarządzanie portfelem jest integralnym elementem zarządzania organizacją pozwalających skupić się na kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia celów długoterminowych. Może być stosowane na różnych poziomach zarządzania: całej organizacji, wybranych funkcjach zorganizowanych w pionach lub poszczególnych departamentach. Warsztat koncentruje się na właściwym podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania w programy i projekty we właściwym czasie przez odpowiednich menedżerów. Zarządzanie portfelem koncentruje swoją uwagę na całkowitym, sumarycznym wkładzie wyników pochodzących ze zrealizowanych programów i projektów do osiągnięcia celów strategicznych organizacji i ich wpływu na istniejące procesy biznesowe.

Zarządzanie projektami i programami ma na celu zapewnienie skutecznej realizacji indywidualnych programów lub projektów. Natomiast zarządzanie portfelem zapewnia:

 • Realizację programów i projektów we właściwym kontekście celów strategicznych organizacji.
 • Skutecznej realizacji inicjatyw poprzez zapewnienie właściwego podejścia do nadzoru.
 • Maksymalną realizację korzyści ukierunkowaną na wartość dla różnych grup interesariuszy organizacji.
 • Identyfikowanie, rozpowszechnianie i stosowanie zdobytych doświadczeń.
 • Właściwą ocenę apetytu organizacji na ryzyko biznesowe.  

SZKOLENIE:

 • Przedstawia techniki i narzędzia zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela projektów w organizacjach z punktu widzenia celów biznesowych.
 •  Pokazuje jak osiągnąć założone cele strategiczne m.in. poprzez:
  • Stworzenie ładu zarządzania inicjatywami biznesowymi. 
  • Zastosowanie zasad efektywnego wyboru i skutecznej realizacji zbioru projektów.
  • Zastosowania w praktyce łączenia odpowiedzialności biznesowej z projektową.
  • Tworzenia i zarządzania inicjatyw projektowych i lepszej ich integracji.
 • Przedstawienie procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w kontekście organizacji.
 • Poznanie roli Biura Zarządzania Portfelem i umiejętność wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji.
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych wdrożeniem procesu Zarządzania Portfelem Projektów, Programów i Biura Zarządzania Portfelem w organizacji.

UCZESTNICY ZDOBYWAJĄ NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI:

 • Budowania portfela na podstawie realizowanych w organizacji projektów i w odniesieniu do celów strategicznych organizacji.
 • Łączenia projektów z celami biznesowymi organizacji.
 • Definiowania kluczowych parametrów portfela projektów, umożliwiających właściwą priorytetyzację projektów.
 • Wykorzystania mechanizmów analitycznych do tworzenia zrównoważonego portfela projektów.
 • Analizy realizowanych projektów pod kątem zapotrzebowania i dostępności zasobów.
 • Projektowania systemu metryk służących do monitorowania procesu realizacji projektów i oceny dostarczonych korzyści.
 • Zastosowania szablonów, procedur i raportów projektowych, pozwalających wdrażać standardy zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji.

ADRESACI:

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

 • Właścicieli przedsiębiorstw i członków rad nadzorczych.
 • Głównych akcjonariuszy przedsiębiorstw.
 • Menedżerów wyższego i średniego szczebla organizacji.
 • Audytorów i kontrolerów wewnętrznych.
 • Obecnych i przyszłych kierowników projektów.
 • Uczestników zespołów realizujących projekty.
 • Osoby pełniące role nadzoru i kontroli projektów.
 • Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu 

METODYKA SZKOLENIA:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztat szkoleniowy.
 • Mini wykład.
 • Gra symulacyjna.
 • Praca zespołowa.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Analiza studiów przypadków.
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

W ramach szkolenia zawracamy szczególną uwagę na  odpowiednie relacje między ćwiczeniami (80 % czasu) a formą wykładu (20% czasu). 

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA:

 • Wprowadzenie: projekt, program, portfel
  • Procesy a projekty w organizacji - czyli jak znaleźć złoty środek w alokacji ograniczonych zasobów 
  • Rola zarządzania portfelem zmian w zarządzaniu organizacją - klucz do realizacji celów strategicznych każdej oragnizacji  
 • Definiowanie portfela zmian 
  • Powiązanie portfela zmian z celami strategicznymi organizacji  
  • Plan Zarządzania Portfelem i analiza otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji 
  • Identyfikacja komponentów portfela - integracja pomysłów i wstępne ich grupowanie w programy i projekty oraz inicjatywy zmian
  • Wybór i wymiarowanie kryteriów oceny komponentów portfela - unikanie pochopnych decyzji biznesowych 
  • Priorytetyzacja inicjatyw  
  • Budowanie systemu metryk efektywności portfela  - czyli jak znaleźć złoty środek między inicjatywami regulacyjnymi (kosztowymi) a przychodowymi  
 • Przygotowanie zrównoważonego portfela zmian  
  • Kategoryzacja zmian 
  • Identyfikacja inicjatyw zmian 
 • Planowanie w zarządzaniu portfelem 
  • Ocena alternatyw i ich wpływu na cele strategiczne organizacji 
  • Selekcja pomysłów (kandydatów) na zmiany 
  • Priorytetyzacja programów i projektów pogrupowanych w inicjatywy biznesowe 
  • Równoważenie - sztuka oceny wpływu realizacji inicjatyw na zapewnienie ciągłości działania procesów biznesowych 
  • Autoryzacja i akceptacja - zasady podejmowania racjonalnych decyzji 
  • Raportowanie postępów i korzyści strategicznych dla interesariuszy 
  • Przeglądanie i reagowanie na zmiany biznesowe 
 • Uruchamianie inicjatyw i ich składowych - kluczowa odpowiedzialność właścicieli biznesowych 
 • Nadzorowanie wykorzystania efektów projektów
  • Równoważenie i optymalizacja portfela projektów
  • Zarządzanie podażą i popytem - analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów
  • Zarządzanie wartością portfela - analiza kosztów i korzyści projektowych
  • Zarzadzanie ryzykiem portfela
  • Zarządzanie strategiczną zmianą
  • Monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji
 • Reguły biznesowe iteracyjnego procesu zarządzania portfelem 
 • Dostosowanie portfela projektów do zmieniających się celów strategicznych
 • Autoryzacja i kontrola postępoów w portfelu inicjatyw - jak wykorzystać zrównoważoną kartę wyników do oceny postępów celów strategicznych organizacji  
 • Podsumowanie warsztatów szkoleniowych 

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem