Szkolenia

A A A

Zarządzanie harmonogramem - warsztat kompetencyjny

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami skutecznego zarządzania projektami w obszarze harmonogramowania i zarządzania ryzykiem stanowiącymi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów i osiągnięcia zakładanych celów biznesowych. Wiodącym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod i technik w zakresie planowania i kontrolowania projektów przy wykorzystaniu praktycznych i sprawdzonych narzędzi. Poprzez konkretne przykłady chcemy wzbudzić wśród uczestników warsztatów „potrzebę” opracowania harmonogramów i wskazać jak zarządzać złożonym zakresem projektu. Powiemy kiedy intuicja jest dobra, a kiedy poziom złożoności  projektu jest na tyle duży, że potrzebujemy jednego źródła informacji o stanie zaawansowania prac i jakie korzyści przyniesie nam opracowania a następnie utrzymywanie harmonogramu. 

Trener będzie omawiał zintegrowane podejście do opracowania harmonogramu m.in. przy wykorzystaniu: techniki analizy ścieżki krytycznej, techniki opartej na produktach, analizy powiązań logicznych między działaniami, zdarzeniami lub decyzjami. W ramach programu omówione zostaną główne ograniczenia, których nieuwzględnienie podczas realizacji własnych przedsięwzięć może skutkować brakiem realizacji celów organizacji i osiągnięcia oczekiwanych korzyści. 

Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom dotyczącym tworzenia spójnej struktury projektowej uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności poprzez: właściwe formułowanie wymagań dla projektu, tworzenie struktury podziału pracy, struktury podziału produktów i matrycy logicznej. Warsztaty szkoleniowe dają szansę na  poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych przedsięwzięć i skupieniu się na realizacji złożonych projektów.

Korzyści dla uczestników warsztatów:

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania projektami oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania, realizacji i kontrolowania złożonych przedsięwzięć. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej organizacji i specyfiki poszczególne metody i techniki harmonogramowania. Do głównych korzyści wynikających z udziału w szkoleniu warto zaliczyć m.in.:

 • Umiejętność szacowania kosztów i czasu trwania zadań przy wykorzystaniu różnych technik estymacji.
 • Aktywnie zarządzanie ryzykiem i planowanie proaktywnych działań wynikających z  przyjętej strategii sterowania.
 • Wykorzystywanie wiedzy historycznej do eksploracji przyszłych wyników szczególnie w zakresie kosztów i czasów realizacji poszczególnych zadań.
 • Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analiz harmonogramu i zależności pomiędzy zadaniami. 
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów.
 • Nabycie umiejętności właściwego przygotowywania projektów.
 • Dostrzeganie punktów krytycznych i ograniczeń we własnych projektach.
 • Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian zachodzących w projektach.

Głównymi celami szkolenia są:

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zakresu planowania, monitorowania i kontroli realizacji projektu. 
 • Nabycie umiejętności definiowania planów bazowych, kreowania kalendarzy dla różnych zasobów i monitorowania odchyleń od zakładanych planów. 
 • Przedstawienie różnych specjalistycznych technik, które pozwolą obiektywnie ocenić osiągane rezultaty i skorygować odchylenia.
 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując własne projekty.
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.
 • Konsultacje i wymiana praktycznych doświadczeń między uczestnikami warsztatów i trenerem.

Dodatkowo uczestnicy będą wiedzieli:

 • W jaki sposób opracowywać harmonogramy uwzględniając wszystkie obszary wiedzy w zarządzaniu projektami.
 • Tworzyć harmonogramy wykorzystując technikę PERT, analizować ścieżkę krytyczną (CPM) oraz opracowywać wykresy Gantta.
 • W jaki sposób wykorzystać narzędzia do poprawnego planowania przedsięwzięć projektowych.
 • Do jakiego poziomu szczegółowości dekomponować zadania.
 • Definiować wymagane zasoby do realizacji przedsięwzięć.
 • Oceniać posiadane rezerwy i optymalnie wykorzystać potencjał własnych zespołów.
 • Monitorować postępy prac oraz definiować kamienie milowe.
 • Jak zastosować metodę wartości wypracowanej i jak oceniać uzyskane rezultaty.

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane dla:

 • Kierowników Projektu.
 • Osób zarządzających programem lub portfelem inicjatyw.
 • Członków zespołu projektowego lub przedstawicieli Biur Zarządzania Projektami.

Program szkolenia: 

Czas trwania: 1 dzień. 

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

 • Prezentacja trenera oraz uczestników.
 • Omówienie głównych elementów warsztatów szkoleniowych. 

II. PRZEGLĄD WIEDZY Z ZAKRESU PLANOWANIA.

 • Cykl życia projektu i elementy planistyczne – czyli jak zachować zintegrowane podejście do planowania.
 • Wykorzystanie modelu ograniczeń do opracowania planu realizacji projektu.
 • Przegląd narzędzi i technik planowania przedsięwzięć.
 • Prezentacja przykładów wymagań dla projektów – nauka płynąca z doświadczeń. 
 • Omówienie struktury podziału pracy i struktury podziału produktów.
 • Definiowanie kalendarzy w projekcie i ich znaczenie na miary efektywności w zarządzania projektami:
  • Kalendarz projektu.
  • Kalendarz zasobu.
  • Kalendarz zadania.

III. KROKI DO OPRACOWANIA WŁAŚCIWEGO HARMONOGRAMU PROJEKTU.

 • Definiowanie zadań oraz analiza sekwencji ich realizacji.
 • Definiowanie zasobów koniecznych do wykonania działań.
 • Określanie czasu trwania zadań i przypisywanie zasobów.
 • Interpretacja linii odniesienia dla projektu.
 • Techniki śledzenia postępu realizacji prac w projekcie.

IV. WŁŚCIWE ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W APLIKACJACH DO HARMONOGRAMOWANIA.

 • Omówienie rodzajów zadań i ich znaczenie w kontekście monitorowania postępów prac:
  • Zadania sumaryczne.
  • Zadania typ: punkt kontrolny.
  • Zadania zwykłe.
  • Zadania cykliczne.
  • Zadania planowane ręcznie.
  • Zadania nieaktywne.
 • Typy relacji między zadaniami oraz sposoby dokonywania ich zmian:
  • Zakończenie – rozpoczęcie.
  • Rozpoczęcie – rozpoczęcie.
  • Zakończenie – zakończenie.
  • Rozpoczęcie  - zakończenie.

V. WYKORZYSTANIE TECHNIK ALOKACJI I ESTYMACJI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW W PROJEKTACH.

 • Przedstawienie głównych technik szacowania zasobów.
 • Uwzględnienie ograniczeń i bilansowanie zasobów – przegląd głównych błędów biznesowych.

VI. TECHNIKI I METODY OPRACOWYWANIA HARMONOGRAMÓW.

 • Diagramy sieciowe i wyznaczanie ścieżki krytycznej.
 • Ocena i weryfikacja zaplanowanych działań.
 • Wyznaczanie kamieni milowych oraz analiza wykresów Gantta.
 • Aktualizacja harmonogramu i porównywanie zmian z planem bazowym.
 • Wykorzystanie techniki PERT do minimalizacji ryzyka opóźnień realizacji projektu.

VII. PRZEGLĄD NARZĘDZI I TECHNIK DO ANALIZY RYZYKA.

 • Metodyka zarządzania ryzykiem.
 • Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyk:
  • Technika RBS.
  • Drzewa produktów.
  • Drzewa decyzyjne.
  • Metoda Delficka.
  • Burza Mózgów.
  • Metody priorytetyzacja i wizualizacji ryzyka.

VIII. WYZNACZANIE PLANU BAZOWEGO I MONITOROWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZGODNIE Z PRZYJĘTYM HARMONOGRAMEM.

 • Znaczenie planu bazowego w kontekście monitorowania uzyskanych wyników.
 • Definiowanie i znaczenie typów planów bazowych.
 • Aktualizacja poziomu realizacji zadań w projekcie.
 • Śledzenie postępu prac w odniesieniu do planu bazowego.
 • Plan bazowy na wykresie Gantta.
 • Aktualizacja planu bazowego m.in. w odniesieniu do zaakceptowanych zmian projektu.
 • Wprowadzanie planów pośrednich i ich znaczenie dla zespołów projektowych.
 • Analiza odchyleń od terminów, kosztów i zaplanowanej pracy.

IX. WPŁYW DOKONYWANYCH ZMIAN NA HARMONOGRAM PROJEKTU I ALOKACJĘ ZASOBÓW.

 • Proces zarządzania zmianą i jego implementacja w  harmonogramie
 • Szacowanie kosztów zmiany i jej konsekwencje na cele biznesowe przedsięwzięcia.
 • Metody gradacji i selekcji proponowanych zmian w projekcie.
 • Proces komunikacji zmiany w projekcie.
 • Aktualizacja planu bazowego i wyznaczanie nowych planów bazowych.

X. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem