Szkolenia

A A A

COSO III – skuteczne monitorowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej

Zobacz najbliższe terminy szkolenia

Opis i cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie innowacyjnego narzędzia - modelu COSO III, którego założeniem jest monitorowanie sytsemu kontroli wewnętrznej. Ponadto szkolenie dostarczy wskazówek w zakresie efektywnego i skutecznego monitorowania funkcjonujących systemów kontroli wewnetrznej. Szkolenie ma na celu przekazanie kluczowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w obszarach: finansów, księgowości, kadr i płac oraz środowiska IT. Szkolenie ma również na celu nabycie i rozszerzenie wiedzy na temat istoty i roli kontroli wewnętrznej, jej standardów, systemu organizacyjnego kontroli, przyjętej metodyki kontrolnej oraz opracowanie harmonogramu wdrożenia spójnego systemu kontroli wewnętrznego w organizacji klienta.

Korzyści dla organizacji:

Poznanie zasad zarządzania i postępowania z ryzykiem, stosowania zabezpieczeń oraz doskonalenia zarządzania ryzykiem, dostarczenie wiedzy na temat określania strategii zarządzania ryzykiem, apetytu ryzyka organizacji oraz jej profilu ryzyka, przygotowanie do samodzielnego określania polityki zarządzania ryzykiem oraz poznanie kategorii i kryteriów ryzyka. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, w jaki sposób:

  • Efektywnie wykorzystać model COSO III w celu skutecznego monitorowania systemu kontroli wewnętrznej.
  • Zbudować właściwe środowisko kontroli wewnętrznej uwzględniające różne ograniczenia i zróżnicowany poziom wiedzy pracowników.
  • Wykorzystać zarządzanie ryzykiem do podejmowania właściwych decyzji oraz minimalizować wpływ zagrożeń na cele organizacji.
  • Zapewnić właściwe mechanizmy: autoryzacji operacji, oceny poprawności kwoty i ich ewidencji, znaczenia terminowości, autoryzowanego poziomu dostępu do systemów IT, zgodności ewidencji z rzeczywistym stanem.
  • Praktycznie wykorzystać reguły kontroli wewnętrznej m.in. w zakresie stworzenia spójnego systemu procedur i regulaminu.

Korzyści dla uczestnika:

Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności w zakresie identyfikacji, oceny parametrów ryzyka: prawdopodobieństwa, bliskości, wpływu (dolegliwości) oraz możliwych reakcji na dane ryzyko.  Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik wykorzystywanych w postępowaniu kontrolnym dających możliwość usprawnienia działań w organizacji Klienta.

Adresaci szkolenia:

 Pracowników firmy odpowiedzialnych za istotne decyzje.

Metodyka szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.
Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Program szkolenia:
CZAS TRWANIA: 2 DNI

I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

• Prezentacja trenera oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestników.
• Omówienie głównych elementów warsztatów szkoleniowych.

2. PODSTAWY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I JEGO UMIEJSCOWIENIE W ARCHITEKTURZE COSO III.

• Właściwości „ryzyka”.
• Elementy i czynniki ryzyka w kontroli:
   - Zdarzenie (występujące w przyszłości).
   - Prawdopodobieństwo (niepewność).
   - Skutki (co można zyskać lub stracić).
• Elementy składowe zarządzania ryzykiem.

III. SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ A COSO III.

• Podstawowe definicje i pojęcia w kontroli zarządczej.
• Przeznaczenie i główne zasady wdrożenia kontroli zarządczej.
• Różnice między kontrolą a audytem, między kontrolą finansową a kontrolą zarządczą.
• Organizacja i podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

IV.  STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ I ICH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE Z PUNKTU WIDZENIA RAM POSTĘPOWANIA COSO III.

• Środowisko wewnętrzne.
• Cele i zarządzanie ryzykiem.
• Mechanizmy kontroli.
• Informacja i komunikacja.
• Monitorowanie i ocena.

V. CELE I GŁÓWNE ELEMENTY PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

• Definiowanie pojęcia ryzyka.
• Określenie miejsca ryzyka w zarządzaniu i kontroli.
• Elementy składowe zarządzania ryzykiem:
   - Identyfikacja.
   - Kwantyfikacja.
   - Opracowanie reakcji.
   - Kontrola reakcji.
• Kultura zarządzania ryzykiem w organizacji.
• Budowanie dojrzałości organizacji odnośnie do zarządzania ryzykiem.
• Elementy związane z funkcją compliance.

VI. WYKORZYSTANIE STANDARDÓW ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) W RÓŻNYCH SEKTORACH RYNKU.

• Przegląd międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem i możliwości ich wykorzystania w różnych sektorach rynku.
• Czynniki wpływające na decyzje o wdrażaniu ERM.
• Stopień dojrzałości systemów ERM w organizacji.
• Audyt organizacji pod kontem analizy stopnia świadomości ryzyka w organizacji. 

VII. METODYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM A COSO III.

• Metodyki zarządzania ryzykiem a podejście COSO III.
• Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
• Identyfikacja ryzyka na różnych poziomach organizacyjnych.
• Hierarchizacja ryzyka.
• Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka - ćwiczenia praktyczne.
• Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
• Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.

VIII. STRUKTURA PODEJŚCIA COSO III.

• Wprowadzenie do operacjonalizacji COSO III.
• Siła napędowa operacjonalizacji i kaskadowania odpowiedzialności.
• Modele zarządzania, globalizacji i biznesu.
• Prawa, odpowiedzialność, oszustwa w różnych wymiarach organizacji.
• Zasady stosowania COSO III na poziomie procesów biznesowych.
• Kontrola środowiska organizacji.

IX. PRYNCYPIA ZARZĄDZANIA W COSO III.

• Zasada pierwsza i druga.
• Zasady trzecia, czwarta i piąta.
• Zasady szósta i siódma.
• Zasada ósma.
• Zasada dziewiąta.
• Zasada dziesiąta.
• Zasada jedenasta.

X. WIELOWYMIAROWOŚĆ COSO III W PODEJŚCIU DO KONTROLI.

• Informacja i komunikacja.
• Monitorowanie i podsumowanie.

XI. PROJEKTOWANIE SYSTEMU STEROWANIA RYZYKIEM W ORGANIZACJI.

• Zintegrowane systemy zarządzania ryzykiem (ERM). 
• Wymagania nowego standardu ISO 9001:2015 w kontekście zarządzania ryzykiem.
• Elementy kontroli wewnętrznej COSO III.
• Modele RORAC i RAROC.
• Modelowanie ryzyka w świetle wytycznych Bazylei.
• Rodzaje czynności kontrolnych i audytowych.
• Cele i funkcje kontroli i audytu wewnętrznego w kontekście wdrażania systemu zarządzania ryzykiem.
• System zarządzania ryzykiem – przegląd różnych podejść implementacyjnych.
• Praktyczne zagadnienia efektywności kontroli i audytu wewnętrznego do zarządzania ryzykiem.

XII. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH I PORTFELEM INICJATYW DLA KIEROWNICTWA ORGANIZACJI I ICH ODNIESIENIE DO COSO III.

• Główne obszary wiedzy zarządzania portfelem:
   - Grupy procesów zarządzania portfelem.
   - Definiowanie inicjatyw w ramach portfela. 
   - Ustanowienie mechanizmu nadawania priorytetów dla projektów.
   - Plany zarzadzania portfelem projektów,
   - Budowanie systemu mierników dla portfela inwestycyjnego.
• Dostosowanie portfela projektów do zmieniających się celów strategicznych i poziomu ryzyka w organizacji.
   - Zarządzanie strategiczną zmianą,
   - Równoważenie i optymalizacja portfela projektów,
   - Zarządzanie wartością portfela – analiza kosztów i korzyści projektowych,
   - Zarzadzanie ryzykiem portfela.
• Autoryzacja i kontrola portfela projektów.
   - Monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji.
   - Wytyczne standardu ISO 19011 w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych i ich adaptacja w kontekście wdrażanych projektów w kontekście inicjatyw i zgodności z COSO III. 
   - Metodyka audytów portfela projektów.  
   - Projektowanie dashbordów i KPI’s w obrębie inicjatyw.
   - Techniki analityczne i przegląd rozwiązań systemowych.

XIII. PLANOWANIE CELÓW I ZADAŃ CZYLI JAK ZAPEWNIENIĆ POŻĄDANĄ WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ – ELEMENT WEJŚCIOWY DO WDROŻENIA COSO III.

• Wykorzystanie zasad do wyznaczania zadań.
• Definiowanie mierników zadań i procesów organizacyjnych.
• Zasady skutecznego delegowania działań.
• Model przywództwa sytuacyjnego, jako element skutecznej komunikacji wyznaczanych zadań.
• Monitorowanie osiągniętych rezultatów i wdrażanie działań korygujących.

XIV. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJI DO WYKORZYSTANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE.

• Myślenie zadaniowe i planowanie podporządkowane rezultatom.
• Określenie wkładu w realizację celów.
• Określenie i wybór wskaźników oceny działania.
• Rola kierownika w realizacji systemu zarządzania przez cele.
• Rola pracownika w realizacji systemu zarządzania przez cele.
• Bariery i błędy przy wdrażaniu zarządzania przez cele - czego się strzec.
• Raportowanie osiągania celów i realizacji zadań.

XV.  SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W COSO III.

• Etapy postępowania i interpretacja wytycznych w zakresie kontroli w COSO III.
• Analiza stanu kontroli zarządczej i podejścia do doskonalenia w zakresie zarządzania ryzykiem.
• Wprowadzanie działań korygujących i optymalizacyjnych system zarządzania. 

XVI. CELE I GŁÓWNE ELEMENTY PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W COSO III.

• Określenie miejsca ryzyka w zarządzaniu i kontroli.
• Elementy składowe zarządzania ryzykiem:
   - Identyfikacja.
   - Kwantyfikacja.
   - Opracowanie reakcji.
   - Kontrola reakcji
• Kultura zarządzania ryzykiem w organizacji.
• Budowanie dojrzałości organizacji odnośnie zarządzania ryzykiem.

XVII. NARZĘDZIA I TECHNIKI DO IDENTYFIKACJI I ANALIZY RYZYKA.

• Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyk:
   - Analiza wartości oczekiwanej.
   - Techniki i narzędzia finansowe oparte na ryzyku.
   - Technika RBS.
   - Technika PERT.
   - Drzewa produktów.
   - Drzewa decyzyjne.
   - Metoda Delficka.
   - Burza Mózgów.
   - Symulacja Monte Carlo.
   - Metody priorytetyzacja i wizualizacji ryzyk.

XVIII. PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I JEGO RÓŻNE WYMIARY NA POZIOMIE STRATEGICZNYM, TAKTYCZNYM, OPERACYJNYM I KONTROLNYM

• Identyfikacja ryzyka.
• Szacowanie ryzyka - analiza i ocena.
• Postępowanie z ryzykiem - założenia do planu postępowania z ryzykiem.
• Wdrożenie zarządzania ryzykiem.
• Przegląd i raportowanie zarządzania ryzykiem.

XIX. REALIZACJA, OCENA I AKTUALIZACJA RYZYKA W COSO III.

• Monitorowanie i kontrola reakcji na ryzyka.
• Realizacja strategii reakcji.
• Plany awaryjne i działania improwizowane.
• Ocena ryzyka.
• Ponowna analiza ryzyka.
• Dokumentowanie zarządzania ryzykiem.

XX. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W KONTROLI. 

• Czynniki ryzyka w kontroli.
• Kontrola menedżerska.
• Ryzyka menedżerskie.

XXI. PRZEGLĄD I OMÓWIENIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W POSTĘPOWANIU KONTROLNYM Z PUNKTU WIDZENIA IMPLEMENTACJI COSO III.

• Zapewnienie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej – kluczowe zagadnienia wspierające efektywność organizacji.
• Czynniki ryzyka i ocena ich wpływu na czynniki sukcesu organizacji i samej kontroli wewnętrznej: 
   - Autoryzacja operacji.
   - Poprawność ewidencjonowanych danych.
   - Właściwy i autoryzowany poziomu dostępu do zbiorów informacji.
   - Zgodność ewidencji z rzeczywistym stanem.
   - Podział zadań i odpowiedzialności.
   - Dobór personelu.
   - Umiejętności i wiedza pracowników.
   - Procedury (czynności) kontroli wewnętrznej. 

XXII. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW I KONSULTACJE W ZAKRESIE COSO III. 

• Punkt wyjściowy: od globalnej definicji zadań po audyt wewnętrznego systemu monitorowania.
• Regulacyjne i praktyczne czynniki dotyczące stosowania modelu COSO III.
• Ustanowienie i zastosowanie modelu COSO III – ERMF.
• Wzajemne powiązanie postanowień IIA dotyczących wewnętrznego systemu monitorowania, a także komponentów audytu COSO III.
• Ustanowienie odpowiedniej dla COSO miary kontroli ryzyka.
• Praktyczne zastosowanie: przejście od modelu do praktyki kontrolnej.
• Dyskusja panelowa.

Poleć znajomemu


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym aptece, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w Polityce prywatności. Rozumiem